Chức năng nhiệm vụ

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mộ Đức có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo theo đúng chính sách, pháp luật, các quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

          Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện Mộ Đức; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.