Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức giao tại Công văn số 1658/UBND-KT ngày 25/11/2022 về việc cho chủ trương mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú, đồ chơi ngoài trời, ti vi và thiết bị tối thiểu theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho các trường học trên địa bàn huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức thông báo việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo nội dung tại Thông báo số 477/TB-PGD&ĐT ngày 25/7/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá (có Thông báo và phụ lục kèm theo)

Thông báo lựa chọn nhà thầu: tải tại đây
Danh mục mua sắm: tải tại đây