Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
842/PGDĐT 05/11/2021 Công văn, Triển khai thực hiện hình thức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
780/PGDĐT 18/10/2021 Công văn, Triển khai thực hiện một số bài tập thể dục thể thao
755/PGDĐT 08/10/2021 Công văn, Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT
751/PGDĐT 07/10/2021 Công văn, Hướng dẫn nội dung thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện
744/PGDĐT 06/10/2021 Công văn, Báo cáo thống kê giáo dục trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành năm học 2021-2022
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017